Algemene Gebruiks- en Aankoopvoorwaarden

 1. INLEIDING

Huidig document (en elk hierna vermeld document) bepaalt de Algemene Gebruiksvoorwaarden van

deze webshop  (www.zovaio.com)  alsook de Algemene Aankoopvoorwaarden van producten via dit laatste.

(hierna: de «Voorwaarden»).

U dient aandachtig deze Algemene Voorwaarden te lezen, ons Cookiebeleid en ons Privacy beleid

(hierna: het « Gegevensbeschermingsbeleid ») vooraleer deze site te gebruiken. Door deze site te

gebruiken of daarop een bestelling te plaatsen, aanvaardt U gebonden te zijn door deze Algemene

Voorwaarden en door ons Gegevensbeschermingsbeleid. Bijgevolg, indien U het geheel van de

Algemene Voorwaarden en het Gegevensbeschermingsbeleid niet aanvaardt, verzoeken wij U deze

site niet te gebruiken.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen het voorwerp uitmaken van wijzigingen. U dient ze dus

regelmatig te raadplegen, aangezien de toepasselijke Algemene Voorwaarden deze zijn welke gelden

op het ogenblik van het gebruik van deze site of van het afsluiten van de Overeenkomst (zoals

hieronder beschreven).

Voor elke vraag met betrekking tot de Algemene Voorwaarden of het Gegevensbeschermingsbeleid,

wordt U verzocht ons te contacteren door het daartoe bestemd formulier in te vullen.

De uitvoering van de Overeenkomst (zoals hieronder beschreven) kan, naar keuze, in één van de voor

de Voorwaarden beschikbare talen op deze site.

 

 1. ONZE GEGEVENS

De verkoop van Zovaio producten via deze webshop vindt plaats door Moralec International Bvba,

een vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

onder het nummer 0818.153.824 , BTW nummer BE 0818.153.824, met zetel te 3300 Tienen (België),

Esperantolaan 13-1  (hierna “Zovaio )

U kan ons contacteren op: 0032(0)16 43 83 97

Email: info@zovaio.com

 

 1. UW GEGEVENS EN UW BEZOEKEN OP DE WEBSITE

De informatie of persoonlijke gegevens die U ons meedeelt zullen behandeld worden op basis van het Gegevensbeschermingsbeleid. Door deze site te gebruiken, geeft U uw akkoord om deze informaties en gegevens te verwerken en U verklaart dat het geheel van de verschafte informaties of gegevens waarachtig en juist is.

 1. 4. GEBRUIK VAN ONZE WEBSHOP

Door deze site te gebruiken en door hierop bestellingen te plaatsen verbindt U zich ertoe:

(i) Deze site enkel te gebruiken teneinde raadplegingen te doen of juridisch geldige bestellingen

te plaatsen.

(ii) Geen valse of frauduleuze bestellingen te plaatsen. Indien redelijkerwijze kan geacht worden

dat dergelijke bestelling werd geplaatst, dan zijn wij gerechtigd deze te annuleren en de

bevoegde overheden hiervan in te lichten.

(iii) Ons Uw elektronisch adres mede te delen, uw postadres en/of andere correcte en juiste

gegevens. U geeft ons ook de toelating om deze gegevens te gebruiken teneinde U desgevallend te kunnen contacteren (zie ons Privacy beleid).

U zult geen bestelling kunnen plaatsten indien U ons niet alle vereiste gegevens meedeelt

Door op deze site een bestelling te plaatsen, bevestigt U ouder te zijn dan 18 jaar en dat U over de

juridische bekwaamheid beschikt om overeenkomsten af te sluiten.

 

 1. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN

De leveringsdienst voor de voorgestelde producten op deze site is beschikbaar voor België en Nederland. Indien U via deze site producten wil bestellen uit andere EU-lidstaten dan België en Nederland kan dit uiteraard; maar de leveringstermijn van de bestelde producten kan afwijken van de standaardlevering binnen max 3 dagen. Artikelen die niet op voorraad zijn, worden tijdelijk of permanent verwijderd van de webshop.

 

 1. VALIDERING VAN HET CONTRACT

De informatie vermeld in de huidige Algemene Voorwaarden en de op deze site vermelde gegevens

maken geen verkoopaanbod uit doch een uitnodiging tot onderhandeling. Zolang wij uitdrukkelijk uw

bestelling niet aanvaard hebben, zal er tussen U en Zovaio in verband met de verkoop van Zovaio

producten geen overeenkomst afgesloten zijn met betrekking tot de producten. Indien uw bestelling niet aanvaard wordt en dat het bedrag ervan reeds gedebiteerd werd, zult U integraal terugbetaling ontvangen.

Om een bestelling te plaatsen, dient U de online aankoopprocedure te volgen en te klikken op

«Betaling goedkeuren». Daaropvolgend zult U een email ontvangen waarbij de ontvangst van uw

bestelling wordt bevestigd (« Orderbevestiging »).

Bij de beëindiging van het aankoopproces zult U verzocht worden te betalen voor Uw bestelling.

Noteer dat de Orderbevestiging niet betekent dat uw bestelling werd aanvaard. Uw bestelling maakt

inderdaad een aanbod uit dat U ons voorlegt met het oog op de aankoop van één of meerdere

producten. Alle bestellingen zijn onderworpen aan onze aanvaarding, waarvan U als geregistreerde

gebruiker geïnformeerd zult worden via email waarin bevestigd wordt dat de bestelling is verzonden

(“Verzendbevestiging”).

Het koopcontract tussen U en ons om een product te kopen (de « Overeenkomst ») wordt enkel gevalideerd vanaf de verzending van de Verzendbevestiging.

Enkel de producten voorwerp van de Verzendbevestiging zullen het voorwerp van de Overeenkomst

uitmaken. Wij zullen niet gehouden zijn enig ander product te leveren dat niet het voorwerp

uitmaakte van een bestelling totdat wij U de verzending van de bestelling bevestigen in een

Verzendbevestiging.

 

 1. BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

Alle bestellingen van producten zijn afhankelijk van hun beschikbaarheid. In deze zin en in geval van

toeleveringsmoeilijkheid, of indien de producten niet meer in stock zijn, behouden wij ons het recht

voor om U te informeren omtrent de mogelijkheid vervangingsproducten te bestellen van gelijke of

hogere kwaliteit of waarde. Indien U deze vervangingsproducten niet wenst te bestellen, dan zullen

wij elk eventueel gestort bedrag terugbetalen.

 

 1. WEIGERING EEN BESTELLING TE BEHANDELEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk ogenblik elk product van deze site in te trekken en elke

daarop voorkomende inhoud of informatie te vervangen of te wijzigen. Alhoewel wij steeds alles in

het werk stellen om gevolg te geven aan alle bestellingen, kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die ons verplichten de behandeling van een bestelling te weigeren nadat wij U Orderbevestiging hebben verstuurd. Wij behouden ons dit recht op elke ogenblik voor.

Wij zullen ten overstaan van U of een derde niet aansprakelijk zijn uit hoofde van onze beslissing een

 

 

 

 

 1. LEVERING

Onder voorbehoud van bovenvermeld artikel 7 met betrekking tot de beschikbaarheid der producten, en behoudens uitzonderlijke omstandigheden, doen wij er alles aan om uw bestelling van het product of de producten bedoeld in elke Verzendbevestiging uit te voeren voor de leveringsdatum opgegeven in bedoelde Verzendbevestiging, of, indien geen enkele leveringsdatum bepaald is, binnen een maximum termijn van 3 dagen te rekenen vanaf de datum van de  Orderbevestiging.

Vertragingen kunnen zich evenwel voordoen om redenen die liggen aan de personalisatie van

producten, onvoorziene omstandigheden of het leveringsgebied.

Indien wij om eender welke reden niet in staat zijn de leveringsdatum na te komen, zullen wij U hiervan informeren en U voorstellen hetzij het aankoopproces verder te zetten met een nieuwe

leveringsdatum, hetzij uw bestelling te annuleren en U de totaliteit terugbetalen van het bedrag dat U betaalde. Gelieve rekening houden met het feit dat geen levering aan woonplaats wordt

uitgevoerd op zaterdag of zondag en wettelijke feestdagen.

Met het oog op de onderhavige Voorwaarden, zal de « levering » als uitgevoerd beschouwd worden

of de bestelling zal beschouwd worden als zijnde « geleverd » op het ogenblik dat U, of een derde die

U aangewezen zult hebben, het materieel bezit verwerft van de producten, hetgeen zich zal

materialiseren door de ondertekening van het ontvangstbewijs van de bestelling op het

overeengekomen leveringsadres.

 

10.ONMOGELIJKHEID TE LEVEREN

In geval van onmogelijkheid om uw bestelling te leveren, zullen wij pogen een beveiligde plaats te

vinden om deze achter te laten ( dit kan bijv. bij de rechtstreekse buur zijn ) ; Indien wij geen beveiligde plaats vinden, zal uw bestelling terugkeren naar onze opslagplaats. Wij zullen ook een bericht achterlaten dat U de plaats opgeeft waar uw bestelling zich bevindt en de te volgen weg om over te gaan tot een nieuwe levering. Indien U zich niet bevindt op de plaats van de levering op het overeengekomen ogenblik, dan verzoeken wij U ons te contacteren teneinde de levering op een latere datum te organiseren. Indien de bestelling nog steeds niet geleverd kon worden, om redenen die niet aan ons toe te schrijven zijn, na een termijn van 30 dagen volgende op de datum waarop uw bestelling beschikbaar was met het oog op de levering ervan, zullen wij aannemen dat U een einde wenst te stellen aan de Overeenkomst en deze zal beëindigd worden. Gevolg aan de beëindiging van de Overeenkomst, zullen wij U alle betaalde bedragen terugbetalen met inbegrip van de eventuele leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten verbonden aan de keuze van een leveringswijze anders dan de door ons geboden gewone en minder dure leveringswijze), dit binnen de kortst mogelijke termijn en, in elk geval, binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf het ogenblik dat de Overeenkomst als beëindigd beschouwd wordt.

Gelieve rekening te houden met het feit dat het ons toegelaten is U de eventuele bijkomende transportkosten verbonden aan de beëindiging van het Contract te factureren.

 

 

 1. OVERDRACHT VAN DE RISICO’S EN VAN DE EIGENDOM DER PRODUCTEN

De risico’s verbonden aan het product vallen onder uw verantwoordelijkheid vanaf het ogenblik van

de levering zoals bepaald in clausule 9 hierboven. De eigendom van de producten gaat op U over op

het ogenblik dat wij uw volledige betaling ontvangen van alle in dit verband verschuldigde bedragen

met inbegrip van de eventuele  leveringskosten, dan wel op het ogenblik van de levering (in de zin van de bepalingen van clausule 9 hierboven) indien deze plaatsvond op een latere datum.

 

 1. PRIJS EN BETALING

De prijs van de producten zal die zijn zoals op elk ogenblik aangeduid op onze site, behoudens in geval van kennelijke vergissing. Vergissingen kunnen zich voordoen spijts al onze inspanningen ons ervan te verzekeren dat op de site aangeduide prijzen juist zijn. Indien wij een vergissing ontdekken in de prijs van het product of van de producten die U bestelde, dan zullen wij U hiervan binnen de kortst mogelijke termijn informeren en wij zullen U voorstellen hetzij uw bestelling tegen de correcte prijs te bevestigen, hetzij uw bestelling te annuleren. Indien wij U niet kunnen contacteren, zal de bestelling als geannuleerd beschouwd worden en wij zullen U de totaliteit van de betaalde bedragen

terugbetalen.

Wij zijn er niet toe gehouden U een product tegen een onjuiste lagere prijs te verkopen (en dit zelfs

nadat wij U de Verzendbevestiging verstuurd hebben), indien de vergissing in de prijs manifest en

ondubbelzinnig is en indien U redelijkerwijze in staat was deze als een incorrecte prijs te identificeren.

De op onze site voorkomende prijzen zijn BTW inbegrepen met uitzondering van de eventuele leveringskosten indien deze specifiek vermeld staan –die bovenop zullen komen van het totaal te betalen bedrag. Als er geen leveringskosten vermeld staan, wordt er steeds vermeld dat de levering gratis is.

De prijzen kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Evenwel zal geen enkele wijziging effect hebben

op de bestellingen waarvoor reeds een Orderbevestiging werd verstuurd, met uitzondering van de

hierboven beschreven gevallen.

Indien U online een bestelling plaatst, nadat U al de producten zult gekozen hebben die U wenst te kopen, zullen deze aan uw winkelmand toegevoegd worden. Nadien zullen wij uw bestelling verwerken en U zult uitgenodigd worden de betaling uit te voeren. Te dien einde zult U de verschillende stappen van het aankoopproces moeten volgen door telkens de noodzakelijke informatie in te vullen of te verifiëren. Tijdens het aankoopproces hebt U altijd de mogelijkheid om de gegevens met betrekking tot uw bestelling te wijzigen vooraleer tot de betaling over te gaan. Bovendien, indien U in ons systeem opgenomen werd als geregistreerde gebruiker, zijn alle gegevens mbt. de door U geplaatste bestellingen bij ons beschikbaar in de rubriek « Mijn account ».

U kunt de betaling uitvoeren met behulp van de vermelde betalingsmodaliteiten die aangegeven worden op de webshop van Zovaio.

 

De kredietkaarten zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en aan een toelating van het organisme dat deze kaarten uitgeeft. Indien wij de noodzakelijke betalingstoelating niet bekomen, zullen wij niet verantwoordelijk zijn voor de vertraging en/of het gebrek aan levering van de producten en zullen wij niet gehouden zijn met U een Overeenkomst aan te gaan.

overeengekomen tussen U en het organisme dat de kaart uitgeeft.

 

 

 1. RETOURZENDINGEN

De directe kosten opgelopen ten gevolge van een terugzending van de producten zijn ten uwe laste. U kan binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf  vanaf de datum dat U ons informeerde van uw beslissing om U uit deze Overeenkomst terug te trekken. De termijn wordt nageleefd indien U ons de producten terugstuurt voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen.

U loopt enkel verantwoordelijkheid op met betrekking tot de waardevermindering van de producten

volgende uit manipulaties andere dan deze die noodzakelijk zijn teneinde zich te verzekeren van de

aard, de kwaliteit en het functioneren van deze laatste.

 

 1. Contractueel herroepingsrecht

Buiten het wettelijk herroepingsrecht van consumenten en gebruikers hebt U de mogelijkheid ons elk product te retourneren (met uitzondering van de producten die omwille van hygiënische redenen uitgesloten worden) binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de Verzendbevestiging. U bent verantwoordelijk voor de directe retourkosten van de goederen.

Indien U ons informeert van uw beslissing uw herroepingsrecht te doen gelden na het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn, dan bent U in elk geval ertoe gehouden ons de producten te retourneren binnen een termijn van 30 dagen vanaf de datum van de Verzendbevestiging.

15.Gemeenschappelijke bepalingen

U beschikt niet over het recht de Overeenkomst te beëindigen indien deze betrekking heeft op de

levering van de volgende producten :

 • Verzegelde goederen die door U werden ontzegeld na levering en die niet kunnen teruggestuurd worden om redenen van hygiëne of bescherming van de gezondheid.
 • Uw herroepingsrecht van de Overeenkomst is slechts toepasselijk op de producten die geretourneerd worden in dezelfde staat als deze in dewelke U ze hebt ontvangen. Geen enkele terugbetaling zal verricht worden indien de producten na opening werden gebruikt, indien zij niet in dezelfde staat verkeren als deze in dewelke zij werden geleverd, of indien zij beschadigd werden.
 • Wij adviseren U er bijgevolg zorg voor te dragen zolang zij in uw bezit zijn. Wij danken U de producten terug te sturen door hun oorspronkelijke verpakking te gebruiken of mee te sturen, alsmede de instructies en desgevallend de andere bijgevoegde documenten.
 • In het kader van deze herroeping worden de producten als volgt geretourneerd:
 1. U dient het product of de producten aan ons te retourneren in dezelfde verpakking als

waarin u ze heeft ontvangen

 1. U stuurt een mail naar info@zovaio.com dat u uw product wenst te retourneren met vermelding van uw ordernummer en waarom u dit product wenst te retourneren. Deze specifiek informatie wordt enkel en alleen gebruikt om ons aanbod te verbeteren.
 2. com zorgt ervoor dat uw retour opgehaald wordt via een koerierdienst binnen de 5 werkdagen. U ontvangt hiervoor een afhaalbewijs, na controle van uw bestelgegevens.
 3. De terugbetaling wordt via dezelfde betalingswijze gebruikt om de aankoop te verrichten uitgevoerd, maw u krijgt een electronische terugbetaling waarbij de ophaalkosten verrekend worden.
 4. Gelieve te noteren dat indien U beslist de artikelen op een andere wijze te retourneren, wij gerechtigd zullen zijn U alle kosten ten laste te leggen die wij zelf hebben gedragen.
 5. Na nazicht van het artikel zult U geïnformeerd worden of U gerechtigd bent op terugbetaling van de betaalde bedragen. De eventuele leveringskosten zullen terugbetaald worden indien het herroepingsrecht uitgeoefend wordt binnen de wettelijke termijn en indien alle producten die het pakket samenstellen, teruggestuurd zijn. De terugbetaling zal zo vlug mogelijk uitgevoerd worden en, in elk geval, binnen de14 dagen vanaf de datum dat U ons informeert van uw intentie te annuleren. Niettegenstaande mogen wij de terugbetaling uitstellen totdat wij de goederen ontvangen hebben of totdat U een bewijs zult verschaft hebben van verzending van de te retourneren artikelen. De terugbetaling zal steeds uitgevoerd worden via dezelfde betaalmethode als deze aangewend voor aankoop.

U draagt de kost en het risico van de terugzending der producten.

 1. Retours van gebrekkige producten

Als u bij levering van de goederen van mening bent dat het product niet in overeenstemming is met uw bestelling, neem dan onmiddellijk contact met ons op via 0032/(0) 16 43 83 97 of per mail ( info@zovaio.com ) , met vermelding van de referenties en het geconstateerde defect, zodat wij u kunnen vertellen hoe u verder moet gaan. U dient het product te retourneren.

Wij zijn gerechtigd U een aankoopbewijs te vragen. Wij zullen aandachtig het teruggestuurd product onderzoeken en zullen U binnen een redelijke termijn per mail informeren of het product kan terugbetaald of vervangen worden (naargelang). De terugbetaling of vervanging van het artikel zal zodra mogelijk plaatsvinden en, in elk geval, binnen de 14 dagen te rekenen van de datum van de verzending van de mail die U bevestigt dat de terugbetaling of de vervanging van het product hangende is. De bedragen betaald voor de geretourneerde producten omwille van schade of gebrek, indien deze vaststaan, zullen integraal terugbetaald worden, met inbegrip van de eventuele leveringskosten verbonden aan de verzending van het artikel alsook deze die U betaalde om het ons te retourneren. De terugbetaling zal plaatsvinden via hetzelfde betaalmiddel als dat aangewend voor aankoop.

Dit onder voorbehoud van uw wettelijke rechten.

 1. Herroepingsrecht en retour van bestellingen in het buitenland

Indien U producten hebt besteld buiten België vanuit een andere EU-lidstaat via deze site, dan zijn de

voornoemde bepalingen van toepassing. Ook informeren wij U dat wij in geen geval (met uitzondering artikel 15.G ) verplicht zijn leveringskosten te betalen naar bestemmingen andere dan het oorspronkelijk leveringsadres, noch de retourkosten vanuit bestemmingen buiten België.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN NIET-AANSPRAKELIJKHEIDSCLAUSULES

Behoudens andersluidende expliciete vermelding in deze Voorwaarden, is onze aansprakelijkheid met betrekking tot elk product aangekocht op onze site strikt beperkt tot de aankoopprijs ervan.

Onverminderd het bovenstaande, zal onze aansprakelijkheid het voorwerp niet zijn van enige

uitsluiting of beperking in de volgende gevallen:

 1. het overlijden of de lichamelijke schade veroorzaakt door onze nalatigheid
 2. fraude of bedrog ; of
 • in elk geval daar waar het onwettelijk zou zijn onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of dit te pogen.

 

Niettegenstaande de bepalingen van bovenvermelde alinea, in de mate voorzien door de wet en

behoudens tegengestelde indicaties in de huidige Voorwaarden, zullen wij in geen geval aansprakelijk zijn voor de hierna volgende verliezen ongeacht hun oorsprong :

 1. inkomsten- of verkoopverlies ;

 

 

 

 

 • van management of kantooruren.

Gelet op het open karakter van deze Website en de mogelijkheid van vergissingen op het vlak van

opslag en overdracht van digitale informaties, garanderen wij noch de juistheid, noch de veiligheid van de overgemaakte of bekomen informatie via deze site, tenzij uitdrukkelijk anders gesteld.

Alle documenten, beschrijvingen en informaties met betrekking tot de producten voorkomende op

deze site worden «als zodanig» gegeven, zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met uitzondering van door de wet voorziene garanties. In deze zin, en indien U partij bent bij de Overeenkomst in dehoedanigheid van consument of gebruiker, zijn wij ertoe gehouden U producten te leveren dieconform zijn aan de Contractuele bepalingen en wij zijn ten opzichte van U aansprakelijk in geval van een gebrek aan conformiteit vastgesteld op het ogenblik van de levering. De producten worden geacht conform te zijn met de Contractuele bepalingen indien de hierna volgende Voorwaarden verenigd zijn:

(i) zij dienen conform te zijn met de beschrijving die wij voorgesteld hebben en de karakteristieken

te bezitten die wij op deze site hebben gegeven ;

(ii) zij dienen aangepast te zijn aan het doel waarvoor dergelijke producten algemeen gezien geconcipieerd worden;

(iii) zij dienen te beantwoorden aan de criteria van kwaliteit en prestatie die algemeen aanvaard worden voor gelijkaardige producten en waaraan men zich redelijkerwijze mag verwachten.

In de mate als door de wet voorzien, zijn alle waarborgen uitgesloten met uitzondering van de

ten gunste van consumenten en gebruikers die wettelijk gezien het voorwerp niet kunnen uitmaken van een uitsluiting (aldus de wettelijke conformiteitsgarantie bepaald in de artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Belgisch burgerlijk wetboek).

De producten die wij verkopen, o.a. bijv. ambachtelijke artikelen, vertonen veelal karakteristieken die eigen zijn aan de natuurlijke materialen welke in hun vervaardiging worden gebruikt.

Deze karakteristieken kunnen het voorwerp zijn van variaties op het niveau van bijv. het materiaal gebruikt voor de produktie , de kleur, de afmetingen. In geen geval kunnen deze variaties beschouwd worden als gebreken of schade.

Integendeel, dient U bewust te zijn van het bestaan van deze variaties en in staat te zijn deze

appreciëren. Wij kiezen uitsluitend producten van de beste kwaliteit maar de natuurlijke

karakteristieken zijn inherent aan onze producten en dienen aanvaard te worden als deel uitmakende van het intrinsiek aspect van deze laatste. De bepalingen van deze clausule doen op geen enkele wijze afbreuk aan uw rechten als consument en gebruiker, noch aan het recht de Overeenkomst teannuleren.

 

 

 

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

U erkent en aanvaardt dat elk auteursrecht, elk gedeponeerd merk en elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot informatie of inhoud voorkomende op deze site op elk ogenblik onze eigendom zullen zijn dan wel deze van onze licentiegevers. U kunt deze informatie enkel gebruiken in de mate dat U hiertoe uitdrukkelijk werd toegelaten door onszelf of onze licentiegevers. Dit belet U niet om deze site te gebruiken in de mate dat dit noodzakelijk is teneinde informatie betreffende uw bestelling of uw contactgegevens te kopiëren.

 1. VIRUSSEN, PIRATERIJ EN ANDERE COMPUTERAANVALLEN

U mag geen ongepast gebruik maken van deze Website door doelbewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs, andere software of andere kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. Het is verboden ongeoorloofd toegang te krijgen tot deze site, de server waarop deze site is gevestigd of enige andere server, computer of database verbonden aan onze Website. U verbindt zich ertoe deze Website niet aan te vallen via een denial of service of een verspreide denial of service.

Elke inbreuk op deze bepaling staat gelijk met een overtreding zoals beschreven in de terzake

toepasselijke wetgeving. Wij zullen elke niet naleving aan de bevoegde autoriteiten melden teneinde

de identiteit van de aanvaller te achterhalen. In geval van niet-naleving van deze clausule, wordt de

toelating om deze site te gebruiken onmiddellijk ingetrokken.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelen als gevolg van een denial

of service aanval, virus of enige andere software of technologisch schadelijk of nadelig materiaal dat

uw computer, uitrusting, data of materiaal kan beïnvloeden als gevolg van gebruik van deze Website

of het downloaden van inhoud ervan of van andere sites naar dewelke deze site U leidt.

 

 1. LINKS VAN ONZE WEBSITE

Indien onze site links bevat naar andere sites en gegevens van derden, worden deze links uitsluitend

met informatieve doeleinden verstrekt zonder dat wij enige controle over de inhoud of gegevens van

deze sites kunnen uitoefenen. Wij aanvaarden bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid in geval van

verlies of hinder die uit het gebruik van deze links voortvloeien.

 

 1. SCHRIFTELIJKE MEDEDELINGEN

Gevolg aan de toepasselijke wetgeving, zijn wij ertoe gehouden U bepaalde informatie of

mededelingen schriftelijk te geven. Door deze site te gebruiken, aanvaardt U dat uw communicatie

met ons hoofdzakelijk elektronisch verloopt.

Om contractuele redenen,  aanvaardt u dat alle overeenkomsten, mededelingen, informaties en andere berichten die wij U elektronisch toezenden, conform zijn aan de wettelijke bepalingen die vereisen dat dergelijke mededelingen schriftelijk zouden zijn. Deze bepaling doet in geen geval afbreuk aan Uw wettelijke rechten.

 1. KENNISGEVINGEN

Bij voorkeur wordt onze chat of mail gebruikt om ons kennisgevingen te doen. Behoudens

andersluidende bepaling en conform clausule 22 hierboven mogen wij U kennisgevingen doen per

email of gewone post aan het mail- of postadres dat U ons medegedeeld hebt bij Uw bestelling of per SMS. Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen en naar behoren te zijn verricht op het ogenblik zelf dat zij op onze site zijn geplaatst, 24 uur na verzending van een email, of drie dagen te rekenen van de afstempeling van enige brief of vanaf het ogenblik dat de SMS werd verstuurd zonder foutmelding. Als bewijs dat een mededeling wel degelijk werd verzonden, volstaat het in het geval van een brief aan te tonen dat deze correct is geadresseerd, gefrankeerd en naar behoren werd afgeleverd in het postkantoor of een brievenbus, in het geval van een SMS dat deze werd verstuurd naar het correct GSM nummer medegedeeld door een niet geregistreerde gebruiker en in het geval van een email, dat dit laatste wel degelijk verstuurd werd naar het emailadres dat door de bestemmeling is opgegeven.

 

 1. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

De Overeenkomst is voor beide partijen bindend alsook voor hun respectievelijke rechtsopvolgers,

cessionarissen en rechtverkrijgenden. U mag een Overeenkomst of de rechten of verplichtingen die

hieruit voortvloeien niet overdragen, afstaan, belasten, uitbesteden of op enige andere wijze

overdragen zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Wij kunnen een Overeenkomst of enige rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien ten alle tijde

overdragen, afstaan, belasten, uitbesteden of op enigerlei andere wijze overdragen op gelijk welk

ogenblik tijdens de geldigheidsduur van de Overeenkomst. Om enige twijfel te vermijden, dienen

dergelijke overdrachten, cessies en andere afstanden geen afbreuk te doen aan de rechten die U

desgevallend hebt als consument en kunnen zij op eender welke wijze de uitdrukkelijke en

stilzwijgende garanties die wij U hebben gegeven niet begrenzen, beperken of uitsluiten.

 

 1. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet naleven of het vertraagd uitvoeren van verplichtingen die wij

uit hoofde van de Overeenkomst aangaan, veroorzaakt door gebeurtenissen die redelijkerwijze buiten onze controle liggen (« Overmacht »).

Overmacht omvat alle handelingen, gebeurtenissen, niet- uitoefening, weglating, of ongeval die

redelijkerwijze buiten onze controle liggen, en meer bepaald  :

 

 1. Staking, lock-out of andere vormen van protest.
 2. Burgerlijke onlusten, opstand, invasie, terroristische aanval of bedreiging, oorlog (al dan niet

verklaard), of dreiging van of voorbereiding op oorlog.

iii. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, instorting, epidemie of ander natuurlijk onheil.

 1. Onmogelijkheid om treinen, boten, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere openbaar of

particuliere transportmiddelen te gebruiken.

 1. Onmogelijkheid om openbare of particuliere telecommunicatiesystemen te gebruiken. vi.

Besluiten, decreten, wetten, regelgevingen of beperkingen van eender welke regering of

openbare macht.

vii. Staking, incidenten of ongevallen bij vervoer ter zee of rivier, postvervoer of enig ander type van

vervoer.

 

Onze contractuele verplichtingen worden enerzijds opgeschort voor de periode dat de Overmacht

aanhoudt en anderzijds wordt de periode waarin wij aan deze verplichtingen moeten voldoen,

verlengd voor een periode gelijk aan de duur van de overmachtssituatie. In de mate van het mogelijke,

zullen wij alle redelijke middelen aanwenden om de situatie van overmacht te beëindigen of om een

oplossing te vinden die ons in staat stelt om aan onze verplichtingen voortvloeiende uit de

Overeenkomst te voldoen ondanks de situatie van overmacht.

 

 1. AFSTAND VAN RECHT

Indien wij niet langer de strikte naleving uwerzijds eisen van uw verplichtingen op grond van de

Overeenkomst of één van de huidige voorwaarden, of indien wij de rechten of aanspraken niet

uitoefenen waarop wij op grond van deze Overeenkomst of de voorwaarden gerechtigd zijn, dan vormt dit geen afstand of beperking van deze rechten of verhalen en ontheft U niet van de nakoming van uw verplichtingen.

Afstand onzerzijds van een specifiek recht of verhaal maakt geen afstand uit van andere rechten of

verhalen voortvloeiende uit de Overeenkomst of de voorwaarden.

Geen afstand onzerzijds van eender welke van deze rechten, verhalen of voorwaarden voortvloeiende uit de Overeenkomst zal enig gevolg hebben zolang deze niet aldus werd gekwalificeerd en U medegedeeld conform de bepalingen voorzien in de clausule met betrekking tot de kennisgevingen hierboven.

 

 1. GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Als één van deze Voorwaarden of één van de bepalingen van de Overeenkomst nietig worden verklaard in toepassing van een definitieve beslissing van een bevoegde instantie, blijven de andere algemene voorwaarden gelden zonder door de genoemde nietigverklaring beïnvloed te worden.

 1. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden en alle documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, vormen de

volledige Overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het voorwerp van deze laatste en

vervangen elk voorafgaand akkoord, belofte of regeling welke mondeling of schriftelijk tussen partijen werd gemaakt.

Partijen komen overeen dat geen van beiden zich gebaseerd hebben op een verklaring of een belofte

gedaan door de andere partij of die eventueel voortvloeit uit enige mondelinge of schriftelijke

verklaring tijdens de onderhandelingen tussen de partijen voorafgaand aan het aangaan van de

Overeenkomst met uitzondering van de bepalingen die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden werden

bepaald.

Elke partij verzaakt aan elk verhaal met betrekking tot eventueel valse verklaringen afgelegd door de

andere partij, mondeling of schriftelijk, vóór de datum van ondertekening van de Overeenkomst (tenzij deze valse verklaringen op frauduleuze wijze werden afgelegd). Het enig verhaal dat de andere partij kan uitoefenen zal de verbreking van het Contract zijn, zoals bepaald in deze Voorwaarden.

 

 1. ONS RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN

Wij hebben het recht om deze voorwaarden ten alle tijde te herzien en te wijzigen.

U bent onderworpen aan de van kracht zijnde bepalingen en Voorwaarden op het ogenblik dat U deze site rechtstreeks gebruikt of via een elektronisch toestel een bestelling plaatst, behalve als de wet of de bevoegde overheden ons ertoe verplichten met terugwerkende kracht deze bepalingen, Voorwaarden of Privacybeleid te wijzigen. In dat geval zal eender welke eventuele wijziging eveneens toepasselijk zijn op de bestellingen die U voorafgaandelijk had geplaatst.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT

Het gebruik van onze Website en de Overeenkomst voor aankoop van de producten op deze site

worden beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil dat voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de website of met dergelijke

Overeenkomsten valt onder de rechtsmacht van de Belgische hoven en rechtbanken.

 

 1. COMMENTAREN EN SUGGESTIES

Uw opmerkingen en commentaren zijn steeds welkom. U kunt deze overmaken via het electronisch adres info@zovaio.com.

Indien U in de hoedanigheid van koper meent dat uw rechten werden geschonden, dan kunt U uw

klachten overmaken op het elektronisch adres info@zovaio.com  teneinde om een minnelijke regeling van de betwisting te verzoeken.

Indien in dit verband de verkoop online werd verricht via onze site, dan signaleren wij U dat conform

het Reglement (EU) N° 524/2013, U het recht hebt te verzoeken om een buitengerechtelijke regeling

van de consumentenbetwisting via de online platform tot oplossing van betwistingen online van de

Europese Unie, bereikbaar op het Internetadres http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

U kunt eveneens communiceren via de Bemiddelingsdienst voor de Consument : North Gate II Koning

Albert II laan 8 1000 Brussel (Tel : 02 702 52 00 / Fax : 02 808 71 29 / Email :

contact@consumentenombudsdienst.be – Website : http://www.consumentenombudsdienst.be